۴ شهریور ۱۳۸۸

تحلیل دروغ های خبری صدا و سیما درباره ترانه موسوی و چند حادثه دیگر

Iran Tehran IRIB's Big Lie Over Death Of Taraneh Mousavi 4
تحلیل صدای امریکا درباره دروغ های کارمند ثبت احوال و چند نکته دیدنی دیگر

http://www.youtube.com/watch?v=9tjSNQuPljU