۳۰ خرداد ۱۳۸۸

"جنبش 10 كپي براي مير حسين"

اكنون كه تمامي راه هاي آزاد اطلاع رساني به ملت شريف و آزاده ايران مسدود شده و شبكه هاي راديو تلويزيوني، روزنامه ها و سايت هاي اطلاع رساني همگي به شكل يك سويه در اختيار دولت فريبكار قرار گرفته است و ملت عزيز ايران حتي مجاز به استفاده از پيامك و تلفن همراه نيز نيست، بر همه ماست كه تا حد توان به توزيع اطلاعيه ها و بيانيه هاي مرتبط با "ميرحسين موسوي" و خبرهاي مربوطه بپردازيم و مردم ايران را در جريان آنچه در حال وقوع است قرار دهيم. به همين دليل حركت مردمي و خودجوش "10 كپي براي مير حسين" كه متشكل از همه مردم ايران است، در ادامه راه " الله اكبر" هاي شبانه، قصد توزيع بيانيه هاي آقاي ميرحسين موسوي را به شكل كپي دارد. از آنجا كه بسياري از هموطنان عزيز، نظير سالخوردگان، روستائيان و كساني كه به هردليل به اندازه شما دوست گرامي به مراجع معتبر اطلاع رساني نظير سايت هاي رسمي ايشان دسترسي ندارند، كافيست كه هر كدام از شما دوستان فقط 10 كپي از هر بيانيه و اطلاعيه جديد تهيه كرده و آنرا بين اقوام، دوستان و آشنايان كه به اخبار دسترسي ندارند توزيع نماييد. بدين ترتيب هر كدام از ما شايد بتوانيم قدمي راه آرمان هاي بزرگ ملت برومند ايران و آگاه نمودن آنها از حق مسلمشان كه همانا آزادي و آگاهي است، برداريم.