۲۷ خرداد ۱۳۸۸

recent videos and photos

سروش و مهاجرانی در بی بی سی فارسی از آغاز حکومت اسلامی به جای جمهوری اسلامی میگویند
Dr. Soroush and Dr. Mohajerni. Say goodbye to Islamic Repulic of Iran
تظاهرات شیراز


Shiraz rally
http://www.youtube.com/watch?v=Q0oO74XxrOs


Savagely beat
حمله به مردم
http://www.youtube.com/watch?v=kSNizjlHWVo


What's going on in Iran? June 2009 Green Revolution
در ایران چه میگذرد
http://www.youtube.com/watch?v=4QZ-Gb1Q8Ao


حمله به مجتمع سعادت آباد
Attack to Saadat abad complex, Tehran
http://www.youtube.com/watch?v=oU5wpYFCJ9o


27 khordad, Tehran rally
http://www.youtube.com/watch?v=CLo_6Qp1eTk


Another "shahid". A hero who killed for freedom and justice, Tehran
http://www.youtube.com/watch?v=Q0oO74XxrOs


Shajarian (The best singer of iran) interview, with BBC Persian:"Ahmadinejad claims people are dust and dirt, I am dust and dirt as well and I only sing for the people who are dust and dirt and IRIB does not have permission to use my songs


شجریان اعلام کرد که من هم خس و خاشاک هستم و فقط برای خس و خاشاک میخوانم
http://www.youtube.com/watch?v=hmpNut4mfsE


Protesters in Sweden (photo)
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2009/06/090616_mm_sweden_riot_ir88.shtml


Very nice photos (MSNBC)
http://www.msnbc.msn.com/id/31369562/ns/news-picture_stories/displaymode/1247/?beginSlide=1&beginChapter=1&beginTab=1

Mohsen Sazegara-VOA interview