۲۶ خرداد ۱۳۸۸

Ahmadi nejad is not our president

Good news: Excepting less than 5 presidents, no one has sent congratulations to ahmadinejad
به جز چهار پنج مسوول سیاسی دنیا که عمدتا امثال چاوز و حماس هستند هیچکسی به احمدی نژاد تبریک نگفته و همه انتخابات رو زیر سوال بردن
شبکه های مهم دنیا مشغول پوشش دادن به اخبار ایران هستند
در اغلب کشورهای مهم دنیا ایرانیان مقیم آن کشور تجمعات اعتراض آمیز انجام داده اند
دبیر کل سازمان ملل انتخابات را زیر سوال برده است
اوباما و اتحادیه اروپا ابراز نگرانی کرده اند
در داخل ایران هم هیچیک از مراجع و علما تبریک نگفته اند و تنها رییس مجلس و قوه قضاییه و ائمه جمعه و جماعات تبریک گفته اند