۹ تیر ۱۳۸۸

مبارزه بدون خشونت: روشن کردن اتوها راس ساعت 20:30

هدف: 1- اعتراض 2- قطع برق در زمان اخبار دروغپرداز 20:30
لطفا تا مي توانيد براي تبليغ اين روش مبارزه بدون خشونت سنگ تمام گذاريد: "اگر همگي راس ساعت 20:30 تا مي توانيم وسـايل برقي پر مصرف روشن کنيم، برق کل ايران براي لحظاتي قطع خواهد شد. با اين کـار هم تعداد خود را نشان مي دهيم و هم عملا صدا و سيما را تحريم کرده ايم و برنامه اخبار دروغ 20:30 را از صحنه روزگار حذف. پس از 10 دقيقه که اخبار تمام شد وسايل برقي را از برق کشيده و همه چيز به حالت عادي باز خواهد گشت بدون اينکه کسي دستگير شده يا کشته شود. به دوستان خود بگوييد. اين عکس را براي همه دوستانتان ايميل کنيد.مبارزه با ستمگر عبادت است