۹ تیر ۱۳۸۸

دو مصاحبه خواندنی از رادیوفردا

کبوتران ولایت یا پیک وحشت؛ لباس شخصی‌ها کیستند؟
مصاحبه رادیوفردا با امیرفرشاد ابراهیمی، یکی از سران انصار حزب ا...


چرا بازداشت شدم و چه بر سرم آمد؟
علی فتحی (اسم مستعار) یکی از دانشجویان دستگیر شده در سال ۱۳۷۸ است که داستان خود را برای رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی تعریف می‌کند.