۸ تیر ۱۳۸۸

The man who ruined the face of Iran presidents

تصاویر را مقایسه کنید

ژاک شیراک از پله های کاخ پایین می آید و از خاتمی استقبال میکند

احمدی نژاد مسافتی طولانی میرود که رییس جمهور اندونزی !! از او استقبال کند

بنازم به این عزت و اقتدار بین المللی احمدی نژاد