۲۹ خرداد ۱۳۸۸

recent videos

Ahmadinejad mind problems and financial corruption
مشکل روانی احمدی نژاد و فساد اقتصادی او
http://www.youtube.com/watch?v=Snt5pN90Mlg


Basiji revolutionary guards invading people homes in( Esfahan-Iran )
نیروی گارد انقلاب بسیج در اصفهان
http://www.youtube.com/watch?v=RRiRkqz-qbE


Ahmadinejad ( Spoke English) & Medvedof
صحبت انگلیسی احمدی نژاد با مدودیف
http://www.youtube.com/watch?v=WYdRBOJFUwY


Supreme leader cries ...
اشک های آیت ا... خامنه ای در نماز جمعه و واکنش مردم
http://www.youtube.com/watch?v=3B-1VyhK50U


injured people
http://www.youtube.com/watch?v=_9GVLPw6G8I