۹ تیر ۱۳۸۸

A very good blog about election fraud

A very good blog about election fraud
وبلاگ بسیاری عالی برای مشاهده دلایل تقلب در انتخابات با اعداد و ارقام