۳ تیر ۱۳۸۸

Top ten protest symbols by Time magazine

ده نماد اعتراض در جهان به انتخاب تایم


ندا اولین نماد در بین این ده نماد است


http://www.time.com/time/photogallery/0,29307,1906434_1861262,00.html