۱ تیر ۱۳۸۸

Recent videos

some kinds of fraud in election


بعضی روشهای تقلب در انتخابات ایران


Some kinds of Fraudulent (1)- Iran election 2009
http://www.youtube.com/watch?v=iwnUD8N6pY4


Some kinds of Fraudulent (2)- Iran election 2009
http://www.youtube.com/watch?v=eb2vR2RChFg