۱ تیر ۱۳۸۸

Fatemeh rahbar before election: 24 milion votes for ahmadinejad


آیا خانم فاطمه رهبر نوستر آداموس تشریف داشتند که قبل از انتخابات رقم دقیق رای را میدانستند