۱۶ تیر ۱۳۸۸

مصاحبه رادیوفردا با دو قربانی اعتراف گیری

فرج سرکوهی: سرکوهی: حتی در اتاق خواب من شنود کار گذاشته بودند
http://www.radiofarda.com/content/F7_Confession_Sarkoohi/1769118.html
شرح روند اعتراف گیری فرج سرکوهی در مصاحبه با رادیوفردا


شرح روند اعتراف گیری از روزبه میرابراهیمی در مصاحبه با رادیوفردا
http://www.radiofarda.com/content/F7_Confession_Mirebrahimi/1769681.html
احساس می کنی جز بازجو کسی از تو خبر ندارد