۲۱ تیر ۱۳۸۸

تحریم ادامه داره ...

1- اس ام اس همچنان تحریم است. وقتی بین دو گزینه مردد هستید آن را انتخاب کنید که پول کمتری به جیب مخابرات واریز می کند. مثلا اگر دیدید اس ام اس بزنید صرفه بیشتری دارد تا اینکه با موبایل صحبت کنید اس ام اس بزنید.
2- تمام کالاهایی که از صدا و سیمای خائن تبلیغ می کنند همچنان تحریم هستند. از کالاهای جانشین استفاده کنید.
3- این کار نیاز به صبر و مداومت دارد و کار یکی دو روز است. ان ا... مع الصابرین