۲۸ تیر ۱۳۸۸

گاه نوشت محمد نوری زاد

انتقادات تند نویسنده پشیمان کیهان و حامی سابق احمدی نژاد از رفتارهای حکومت
http://mohammadnurizad.blogfa.com