۲۴ تیر ۱۳۸۸

معصومه ابتکار و شباهت حوادث اخیر ایران و چین

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2009/07/090708_mg_ebtekar_ir88_after_china.shtml

معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور ایران در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، سرکوب اعتراض های مدنی جمعی از مسلمانان چین و فیلتر شدن وبلاگ ها و سایت های ارتباط اجتماعی مانند توییتر و همچنین اظهارات دولت چین را که می گوید "معترضان از خارج از کشور تغدیه می شوند" مشابه وقایع اخیر ایران دانسته است.