۲۲ تیر ۱۳۸۸

Chinese brutality against Muslim protests

همه مسلمانند، فقط اگر در مقابل دولت های ایران، چین و روسیه نباشند
ویدئوی فجیع از رفتار با مسلمانان اویغور