۵ مرداد ۱۳۸۸

کاریکاتورهایی از نیک آهنگ کوثر


حکومت نظامی


نامه ناگاریهای کروبی


ساخت روسیه


نهضت اتو


نخبه کشی