۱ مرداد ۱۳۸۸

گفت و شنود پیرامون انتخابات با شرکت دکتر سروش، مهاجرانی، فرخ نگهدار و مسعود بهنود در SOAO لندن

گفت و شنود انتخابات Behnoud, Mohajerani, Negahdar Part 1


گفت و شنود انتخابات Behnoud, Mohajerani, Negahdar Part 2
گفت و شنود انتخابات Behnoud, Mohajerani, Negahdar Part 3


گفت و شنود انتخابات Behnoud, Mohajerani, Negahdar Part 4


گفت و شنود انتخابات Behnoud, Mohajerani, Negahdar Part 5


گفت و شنود انتخابات Behnoud, Mohajerani, Negahdar Part 6


گفت و شنود انتخابات Behnoud, Mohajerani, Negahdar Part 7


گفت و شنود انتخابات Behnoud, Mohajerani, Negahdar Part 8


گفت و شنود انتخابات Behnoud, Mohajerani, Negahdar Part 9