۲۴ تیر ۱۳۸۸

عبدالکریم سروش در لندن، روح پوپر بر فراز تهران

مصاحبه جدید و خواندنی دکترسروش با بی بی سی فارسی
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2009/07/090714_mg_sorosh_london_after_ir88.shtml