۲۴ تیر ۱۳۸۸

نامه زیبای فربد مدرسی به آیت ا... شاهرودی

http://faridmod.blogfa.com/post-360.aspx
... شما در جريان بازداشت شاگردان آيت الله محمد باقر صدر، 40 روز در بازداشتگاه رژيم سابق عراق به سر برديد و تحت شكنجه قرار گرفتيد؛ به گونه اي كه هنوز آثار آن بر دستانتان پديدار است ...