۱۳ تیر ۱۳۸۸

چهارده مشخصه ی فاشيسم

مطالب زير برگرفته از مقاله دکتر لاورنس بريت با عنوان "کسی اينجا فاشيسته؟" که در مجله "فری انکوری" (جستار آزاد) در بهار 2003 چاپ شده، می باشد. ايشان بر اساس تحقيق روی نظامهای تحت رهبری هيتلر (آلمان)، موسيلينی (ايتاليا)، فرانکو (اسپانيا)، سوهارتو (اندونزی) و حکومتهای بعضی از کشورهای آمريکای لاتين، به 14 مشخصه مشترک تعريف کننده ی اين حکومتها می رسد:
1. ملی گرايی، پررنگ، نمادين و هميشگی
2. تحقير و چشمپوشی از حقوق بشر
3. تاکيد بر دشمن (داخلی/خارجی) عاملی برای اتحاد دادن
4. برتری و تسلط نيروهای نظامی
5. شيوع تبعيض جنسيتی
6. رسانه عمومی تحت کنترل حاکميت
7. حساسيت شديد در مورد امنيت ملی
8. درهمپيچيدگی دين با حکومت
9. حمايت از نيروهای صنعتی-تجاری وابسته
10. سرکوب نيروی کار (تشکلهای کارگری، کارمندی، اصناف و ...)
11. تحقير روشنفکری و هنر
12. وسواس و حساسيت در مورد جرائم و مجازات
13. شيوع فساد و فاميلبازی
14. انتخابات دروغين