۶ مهر ۱۳۸۸

مصاحبه سعید حجاریان

براستی که بیشرمی بعضی را هیچ حد و مرزی نیست

http://www.youtube.com/watch?v=oI52K95Da0w