۲۸ شهریور ۱۳۸۸

سحام نيوز: بنا به گفته نزديکان محمد داوری سردبير سحام نيوز وی به اوين منتقل شده است.

http://mag.gooya.com/politics/archives/2009/09/093652.php
يکی از نزديکان داوری در گفت و گو با سحام نيوز با اعلام اين مطلب گفت: طبق گفته مسپولين ذی صلاح وی به اوين منتقل شده است ولی تاکنون از بندی که وی نگهداری می شود و مرجع بازداشت کننده خبری در دست نيست.همچنين وی تاکنون تماسی با خانواده خود نداشته است.