۲۸ شهریور ۱۳۸۸

پیروزی مردم باعث قطع سرویس ایمیل شد. فوتبال هم سانسور شد

دولت مردمی احمدی نژاد حتی فوتبال هم نمی تواند پخش کند
http://www.bbc.co.uk/persian/sport/2009/09/090919_ba-iranleague-w7.shtml

گزارش های مختلف از ایران نیز نشان می دهد که سرویس های یاهو و جیمیل نیز به شدت کند یا قطع شده اند که اخبار حضور گسترده جنبش سبز به جهان خارج درز نکند