۸ مهر ۱۳۸۸

ویدئوی احمدی نژاد با میهمانانش در امریکا

http://www.youtube.com/watch?v=m-KHTTjgm4o