۲۴ شهریور ۱۳۸۸

تجمع اعتراضی شب قدر در قم

http://www.youtube.com/watch?v=xhLcMjmr5fc