۱ مهر ۱۳۸۸

ویدئوهای مختلف از سفر الف نون به نیویورک

آقای احمدی نژاد برو به فکر خودت باش حتی لبنان هم سخنرانیت را تحمل نکرد


http://www.cnn.com/video/live/live.html?stream=stream2&iref=lb100
http://www.cnn.com/video/flashLive/live.html?stream=stream2&iref=lb100
http://edition.cnn.com/video/#/video/world/2009/09/23/vo.ahmadenijad.delegates.leave.cnn
http://www.youtube.com/watch?v=_AiaOAdH1tA
http://www.youtube.com/watch?v=pKUsJ-Cu_Ts
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2009/09/090923_si_ahmadinejad_un.shtml
نشان دادن انگشت وسط به معترضان
http://www.youtube.com/watch?v=Z1vyJ887sQc