۶ مهر ۱۳۸۸

ویدئو از رییس جمهور کودتا

روبروی هتل احمدی نژاد
http://www.youtube.com/watch?v=KCPWangWYOU

خنده حاضرین در سالن وقتی که ا.ن گفت من با رای قاطع مردم ایران انتخاب شدم
http://norooznews.org/news/13986.php