۶ مهر ۱۳۸۸

فیلم تظاهرات دانشجویان در بازگشایی دانشگاه

فیلم تظاهرات دانشجویان
http://www.youtube.com/watch?v=uJs5Z7nEhb0