۱ مهر ۱۳۸۸

صحنه ضایع شدن احمدی نژاد و احمد خاتمی

http://www.youtube.com/watch?v=EupcJfCQemk
بی اعتنایی هاشمی، لاریجانی و حسن خمینی به احمدی نژاد و احمد خاتمی