۱ مهر ۱۳۸۸

افشای دزدی علمی دانشجو، وزیر علوم کابینه دولت الف نون

http://blogs.nature.com/news/thegreatbeyond/2009/09/exclusive_paper_authored_by_ir.html