۱۰ شهریور ۱۳۸۸

ویدئوی مشورت الف نون با کودکان

الف نون برای اثبات مشورت جویی اش از دیگران می گوید که از کودکان مشورت می گیرد
http://www.youtube.com/watch?v=UrLUj2HbO7s&feature=player_embedded