۱۵ شهریور ۱۳۸۸

سوتی هیات رئیسه مجلس درباره تقلب و کهریزک

سوتی هیات رئیسه مجلس درباره تقلب و کهریزک در برنامه زنده تلویزیونی
این برنامه بعد از مدتی صدایش قطع شد و بعد هم خودش قطع شد
!!
http://www.youtube.com/watch?v=nu9JhcK5pQI