۱۲ شهریور ۱۳۸۸

سند تاملات راهبردی حزب مشارکت منتشر شد

در پی برگزاری دادگاههای نمایشی و استناد کودتاگران کیفرخواست نویس به سند تاملات راهبردی حزب مشارکت، پایگاه اطلاع رسانی نوروز بعنوان پایگاه خبری وابسته به جبهه مشارکت ضمن اینکه داشتن برنامه عمل و نقشه راه را یکی از ملزومات حزبی و تشکیلاتی می داند و این سند یک برنامه عمل درون حزبی است و از آنجا که لزومی به انتشار عمومی نبوده است اما "از آنجا که در این دادگاه های نمایشی با استناد به جملاتی از این سند تلاش کردند که محتوای آن را در جهت انجام "انقلاب یا کودتای مخملی" توسط جبهه مشارکت تعبیر و بر توهمات و سناریوهای ذهنی کیفر خواست نویسان و کودتاگران انتخاباتی و فجایع پس از تقلب محملی یابند" به انتشار متن کامل این سند برای اطلاع همگان و به ویژه آنهایی که در پی کشف حقیقت اند می نماید تا همگان با مطالعه آن دریابند که میان اتهام مطرح شده تا واقعیت چه فاصله و دره عمیقی وجود دارد.
نوروز تاکید دارد "هر چند کودتاگران و کیفرخواست نویسان قرائت و از فهم یک متن فارسی عاجزند ولی خواندن این متن به آسانی نشان می دهد که جبهه مشارکت در چارچوب نظام و قانون اساسی و ساختار حقوقی و حقیقی موجود در پی فعالیت سیاسی و تحقق بخشی به همه اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تقویت وجه مردمسالانه نظام، که در سالهای اخیر آسیب دیده، بوده است. به هر صورت داوری درباره محتوای این سند و ادعاهای مطرح شده دردادگاه های نمایشی را به عهده شهروندان ایرانی می گذاریم، شهروندانی که به عنوان هیات منصفه بهترین قاضیان در عرصه منازعه سیاسی جاری هستند و قضاوت آنها و نه دادگاه فرمایشی است که می تواند راهگشای ما به سوی آینده باشد
http://norooznews.org/news/13718.php